Adatvédelmi irányelvek

Amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint későbbi partnereink, szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

Adatkezelő:
A szolgáltató vállalat neve: Iván Adrienn
Kapcsolattartás: Iván Adrienn
A vállalat székhelye levelezési címe: 4400 Nyíregyháza, Rózsnyó u. 93.
A vállalat adószáma: 67916328-1-51
A vállalat telefonszáma: 06305749110
A vállalat email címe: ivanadrienn1211@gmail.com
A vállalat honlapja: https://24-automentes.hu

Tárhely szolgáltató:

 • Név: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.
 • Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99. 5. emelet
 • E-mail: info@tarhelypark.hu
 • Telefonszám: +36 1 700 4140

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és
  azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából
  megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk
  kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes
  adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
  Társaságunk az Ön személyes adatait
  a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a
  szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
  b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező
  jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
  c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak,
  vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működte-
  tése, fejlesztése és biztonsága.
  Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az
  alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
  Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.
 7. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?
  A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan
  ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.
  Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
  Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja
   a regisztráció törlésével,
   az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
   a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.
  A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 15napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos
  érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.
  Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának
  megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén –
  megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.
 8. Egyéb adatkezelési kérdések
  Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák
  az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2.
  pontban található.
  Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.
  A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi
  és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási
  kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
  Társaságunk adatkezelésében részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
  Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan
  hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen
  egyéb jogosulatlan felhasználástól
  Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli
  adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk
  mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a
  weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget
  vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be
  az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.
  A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze
  meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.
  A weboldalon nem gyűjtünk e-mail címet hírlevél küldése céljából.
  A honlapra kihelyezett telefonszám felhívása során látni fogom a hívó telefonszámát ,
  aki valószínűleg bemutatkozik, így a nevét is megismerem. Előbbi mindenképp szükséges adat ,
  ismeretlen számról kezdeményezett hívást nem fogadok. A hívó hozzájárulása alapján kezelem
  ezeket
  az adatokat abból a célból, hogy vissza tudjam hívni ,ha éppen nem tudom felvenni a telefont.
  Ha nem jön össze üzleti kapcsolat ,a telefonszámot és a hozzá tartozó nevet nem tárolom.
  Hozzájáruláson alapul adatkezelésem (lást fentieket) a következő tevékenységeknél.
  a.honlap kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel az érdeklődök részéről.
  b.Facebook oldali üzemeltetése
  c.telefonon történö kapcsolatfelvétel
  A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon,ahogy annak megadása
  történt.
  A facebook oldal esetén visszavonható az oldal lájkolása megszüntetésével ,privát üzenet és
  komment esetén
  annak törlésével. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.
  A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettségem. Ha a kért
  adatokat
  megbízóm nem adja át, lehetetlen teljesítenem a vállalt szolgáltatást.
  szolgáltatásaim megrendelését követően, a megrendelőkkel létrejött egy szerződés írásban vagy
  szóban.
  Szerződéseimben személyes adtok is kerülnek, például a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail
  címe
  vagy jogi személy képviselőjének neve.
  A szerződés kötés feltétele, hogy ezeket az adatokat ismerjem, tudnom kell ki a másik fél,hol érem
  el.
  Az adatok ismerete nélkül a szerződést nem tekintem megkötöttnek a szolgáltatást nem tudom
  teljesíteni.
  Az adatok tárolásának időtartama facebook oldal (név, hozzászólás ) az oldal törléséig,
  érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig.
  Számlázási név és cim – Jogszabályban előírt ideig.
  Üzleti partnerek adatai név,e-mail cim,telefonszám üzleti kapcsolat fennálásáig ,törlési kérelemig.
  Az https://24-automentes/ weboldalról érkező sütik-sütik érvényességi idejéig ,illetve
  amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat.
  Google Analytics látogatottsági statisztika -26 hónap
  A honlapon történő kapcsolatfelvételt ,a blogban való hozzászólást ,a Facebook oldal üzemeltetése ,
  látogatottségi statisztika és konverziómérés,a sütik és az üzleti kapcsolatók és megállaposások
  kapcsán a
  Az Europai Parlament és Tanács (Eu) 2016 /679 rendelete 6.cik (1) bek.a pontját vettem
  figyelembe.
 9. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?
  Ön az adatkezelésről
   tájékoztatást kérhet,
   kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
   tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
   bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
   a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet
  (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
  Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
   Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
   Telefon: +36 (1) 391-1400
   Fax: +36 (1) 391-1410
   E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: https://naih.hu/
  Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott
   adatairól,
   azok forrásáról,
   az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
   időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
   az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
   adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
   az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
  A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 30 napon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben
  tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a
  Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
  Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt,
  továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította,
  kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
  Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem
  kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus
  úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a
  Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
  Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt
  írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott,
  abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is
  megszüntetjük, az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett
  intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
  korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést
  olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért
  egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
  Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
  megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
  Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával
  – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse
  meg Társaságunkat.
 10. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
   a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a
  Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
   az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
  CXII. törvény – (Info tv.)
   a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
   az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
   az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
   a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
   a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
   a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
  évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 11. Adatkezelési tájékoztató módosítása
  Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk
  közzététele a Adatvédelmi irányelvek – Autómentés (24-automentes.hu) oldalon.
  Jelen adatkezelés hatályba lépésének időpontja: 2023.10.08